Artikel 1. Definities
1.1. Onder ‘de onderneming’ wordt in deze voorwaarden verstaan, Quattropack handelsnaam van Nebig Verpakkingen B.V. Hieronder valt ook BigBags-shop.com.
1.2. Onder ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: degene met wie Quattropack een overeenkomst sluit of heeft gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op cq. maken deel uit van iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de onderneming en de afnemer en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes
De door de onderneming uitgebrachte offertes zijn vrij- blijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering
4.1. De leveranties geschieden Af Fabriek (Ex Works), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De handelsconditie Af Fabriek (Ex Works), dan wel een ander overeengekomen handelsbeding (Incoterm) heeft de betekenis als vastgelegd in de laatste versie van de Incoterms, uitgegeven door de internationale Kamer van Koophandel.
4.2. De afnemer is verplicht alle gekochte zaken in ontvangst te nemen op het overeengekomen, of bij gebreke daarvan, het door de onderneming aangegeven moment. Indien de afnemer de gekochte zaken niet volledig en/of niet tijdig in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (tijdige) aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.3  Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de in ontvangst name van de goederen door de afnemer, of, bij verzending door tussenkomst van een vervoerder, door de overdracht van de goederen aan de vervoerder.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen gekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer de onderneming derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer niet het recht om de bestelling te annuleren of de ontvangst van een zending of deel van een zending te weigeren, noch verplicht dit de onderneming tot enige vergoeding aan de afnemer.
5.2 De onderneming is gerechtigd een overeengekomen termijn aan te passen, indien en voor zover de afnemer in gebreke blijft gegevens te verstrekken welke de onderneming nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.
5.3 Bij overeengekomen betalingen in termijnen kan de levertijd geschorst worden met zoveel dagen als de betalingstermijn door de afnemer wordt overschreden.

Artikel 6. Deelleveringen
6.1 Het is de onderneming toegestaan verkochte zaken in gedeelten (deelpartijen) te leveren.
6.2. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is de onderneming bevoegd elk gedeelte (deelpartij) afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Kwaliteit
7.1 De verkochte zaken dienen de eigenschappen te bezitten die door partijen schriftelijk zijn overeengekomen. De onderneming staat, behoudens afwijkende bepalingen, in deze algemene voorwaarden of enig ander door partijen ondertekend schriftelijk stuk, niet in voor enig andere eigenschap van de verkochte zaken dan hetgeen schriftelijk is overeengekomen.
7.2 Indien de verkochte zaken bestemd zijn voor enig bijzonder gebruik dat bijzondere risico’s of kwaliteitseisen met zich meebrengt, dient de afnemer dit van tevoren uitdrukkelijk kenbaar te maken aan de onderneming en dient dit bijzonder gebruik schriftelijk in de overeenkomst te worden vastgelegd, bij gebreke waarvan normaal gebruik verondersteld wordt.

Artikel 8. Wijziging in de te leveren zaken
De onderneming is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of de bijbehorende documentatie die vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Artikel 9. Tolerantie
9.1 Bij leveranties van verpakkingsmaterialen wordt de onderneming geacht behoorlijk te hebben gepresteerd, indien de specificaties van het geleverde binnen de in artikel 23 vermelde toleranties blijven. Bij overschrijding van de vermelde toleranties gelden geringe afwijkingen in kleur, dikte, kwaliteit, afmetingen en andere dergelijke gegevens slechts als tekortkoming, indien de afnemer aantoont dat de afwijking de functionaliteit van de verkochte zaken aantast.
9.2 Ook indien schriftelijk striktere specificaties zijn overeengekomen gelden geringe afwijkingen in kleur, dikte, kwaliteit, afmetingen en andere dergelijke gegevens slechts als tekortkoming, indien de afnemer aantoont dat de afwijking de functionaliteit van de verkochte zaken aantast.
9.3 Indien de onderneming op verzoek van de afnemer bedrukking op de verpakkingen aanbrengt, volgt de onderneming hierbij zoveel mogelijk de aanwijzingen van de afnemer.
De onderneming staat niet in voor de leesbaarheid van de bedrukking door apparatuur die daarvoor door afnemer of diens afnemers wordt gebruikt. Afwijkingen te zake gelden nimmer als tekortkoming van de onderneming.
9.4 Indien de onderneming op verzoek van de afnemer bedrukking op verkochte zaken aanbrengt, gebruikt de onderneming de door de afnemer opgegeven kleur- code of kleurmonster, bijv. een PMS-code(s). Door het gebruikte materiaal kunnen kleurafwijkingen optreden. Afwijkingen terzake gelden niet als tekortkoming van de onderneming.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst
10.1. De vorderingen van de onderneming op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• Nadat omstandigheden ter kennis van de onderneming zijn gekomen, die haar goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
• Indien de ondernemer de afnemer heeft gevraagd zekerheid te stellen overeenkomstig art. 15.7 van deze voorwaarden en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
• Indien de afnemer in liquidatie, faillissement of surseance van betaling komt te verkeren.
In de genoemde gevallen is de onderneming bevoegd de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van de onderneming om schadevergoeding te vorderen.
10.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de onderneming zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich verplicht te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de onderneming bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. De door de onderneming geleverde zaken blijven het eigendom van de onderneming totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met de onderneming gesloten overeenkomsten is nagekomen:
• De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
• De tegenprestatie(s) met betrekking tot door de onderneming verrichte of te verrichten diensten;
• Eventuele vorderingen van de onderneming op de afnemer wegens niet nakoming door de afnemer van een of meer verplichtingen voortvloeiend uit de met de onderneming gesloten overeenkomsten.
11.2. Door de onderneming afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen, zolang de zaken het eigendom van de onderneming zijn.
11.3. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of daartoe gegronde vrees bestaat, is de onderneming gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
11.4 De onderneming is gerechtigd zoveel afgeleverde zaken bij de afnemer terug te halen, totdat de met de onderhandse dan wel openbare verkoop van de terug- gehaalde zaken gerealiseerde verkoopopbrengst de integrale vordering van de onderneming inclusief kosten en (wettelijke handels) rente en eventuele schadevergoeding is voldaan.
11.5 De afnemer verplicht zich:
•De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de onderneming te bewaren;
•De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de onderneming ter inzage te geven;
•Alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de onderneming;
•De vorderingen die de afnemer krijgt jegens zijn af- nemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de onderneming geleverde zaken te verpanden aan de onderneming;
•Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van de onderneming;
•Op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de onderneming ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf;
•Zolang de onderneming eigenaar van de geleverde zaken is, zal de afnemer de onderneming onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen zodra enig onderdeel van de producten verloren is gegaan, dan wel beschadigd of in beslag wordt genomen dan wel daarop anderszins aanspraak wordt gemaakt. Voorts zal de afnemer de onderneming op diens eerste verzoek mededelen waar de geleverde zaken zich bevinden.
11.6 De afnemer verplicht zich voorts het in dit artikel bedoelde- eigendomsvoorbehoud schriftelijk bij de afnemers/ derden te bedingen voor dan wel uiterlijk bij de totstandkoming van de transactie met de afnemers/ derden.

Artikel 12 Recht van retour
12.1 U heeft bij ons het recht om het webshop artikel na overleg en opgave van reden binnen 7 dagen te retourneren. Het gaat hier wel om een webshopartikel en niet om een op maat gemaakte big bag. Als het product nog niet gebruikt is en netjes (onbeschadigd) wordt terug gestuurd zullen wij het geld terug overmaken. De kosten voor het retourneren zijn voor de rekening van de klant.

12.2 Mocht u een product retour willen zenden kan dit naar onderstaand adres.

Adres:
De Veken 229,
1716 KJ Opmeer,
Nederland

E-mail: info@bigbags-shop.com

Tel. +31 (0)226 – 332933

Fax. +31 (0)226 – 332930

Artikel 13 Gebreken; klachttermijnen
13.1 De afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
• of de juiste zaken zijn geleverd;
• of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
• of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
13.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 24 uur na ontvangst aan de onderneming te melden. Een niet schriftelijke melding dient binnen drie dagen na ontvangst van de zaken door de afnemer schriftelijk te worden bevestigd. Tevens dient de afnemer, dan wel degene die de zaken voor of namens de afnemer in ontvangst neemt, bij ontvangst van de zaken een schriftelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek of tekort te vermelden in de transportdocumenten die de zaken begeleiden, ter bevestiging dat de klacht bestond op het tijdstip van aflevering van de zaken. De afnemer dient de zaken ten aanzien waarvan gereclameerd is op zorgvuldige wijze te bewaren op een zodanige wijze dat verlies van kwaliteit of kwantiteit voorkomen wordt.
13.3 Niet zichtbare gebreken dient de afnemer binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de onderneming. Elk recht op schadevergoeding wegens niet zichtbare gebreken vervalt na 14 dagen, welke termijn aanvangt op de dag van aflevering.
13.4 Nadat wij het product hebben ontvangen zullen we deze beoordelen op het defect, herstellen en retour sturen. Mocht dit niet mogelijk zijn zullen we het geld terug storten.

Artikel 14 Prijsverhoging
14.1 Indien de onderneming met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is de onderneming niettemin na de totstandkoming van de overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering gerechtigd stijgingen in de lonen of andere prijsbepalende factoren door te berekenen.
14.2 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de afnemer. Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van aanvullingen of wijzigingen van de opdracht op last van de afnemer en meer dan 15% bedraagt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst binnen 30 dagen nadat de prijsverhoging aan hem bekend is gemaakt, te ontbinden.

Artikel 15 Betaling
15.1 Betaling geschiedt vooraf middels het ingestelde betaalmiddel op de site
15.2 Aanspraken op schadevergoeding schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.
15.3 Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen kan de afnemer betaling in gedeelten verlangen, waarbij de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.
15.4 De afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van bedragen die de onderneming aan de afnemer krachtens de tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
15.5 De afnemer is verplicht om op eerste verzoek van de onderneming zekerheid te stellen voor hetgeen de afnemer aan de onderneming verschuldigd is, dan wel verschuldigd zal worden.

Artikel 16 Kredietbeperking
Indien de aan de afnemer toegezonden factuur vermeldt dat er een kredietbeperkingstoeslag van toepassing is, is de onderneming gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, tenzij de factuur een andere percentage vermeldt. De kredietbeperkingstoeslag is niet verschuldigd indien de afnemer het factuurbedrag binnen 5 dagen na factuurdatum betaalt.

Artikel 17 Incassokosten
17.1 Indien de afnemer in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, komen alle in redelijkheid door de onderneming gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is de afnemer verschuldigd:

•over het meerdere 3% Indien de onderneming aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dienen ook deze vergoed te worden.
17.2 De afnemer is voorts jegens de onderneming de door de onderneming gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien de onderneming en de afnemer met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
18.1 De onderneming is niet aansprakelijk voor enige door de afnemer geleden schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot zaakschade, stilligschade en winstderving, als gevolg van niet of niet tijdige ondeugdelijke nakoming van de tussen de onderneming en de afnemer gesloten overeenkomst, tenzij de afnemer bewijst dat de schade het rechtstreeks gevolg is van de onderneming.
18.2 Indien de onderneming aansprakelijk is, is de hoogte van de door haar uit te keren schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal de koopsom van de geleverde zaak, waarop de schadeclaim betrekking heeft, met een maximum van € 100.000,-.
18.3 Indien de onderneming door een derde wordt aangesproken tot schadevergoeding, voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de door de onderneming aan de afnemer geleverde of te leveren zaken, vrijwaart de afnemer de onderneming op diens eerste verzoek.

Artikel 19
19.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de onderneming zijn toe te rekenen.
Hieronder is mede begrepen:
• stakingen in andere bedrijven dan die van de onderneming;
• wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de onderneming;
• een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
• niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de onderneming afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
19.2 De onderneming heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de onderneming haar verbintenis had moeten nakomen.
19.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de onderneming opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de onderneming niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
19.4 Indien de onderneming bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20 Verval
20.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 geldt dat alle vorderingen op de onderneming vervallen door het tijdsverloop van 1 jaar.
20.2 De hiervoor genoemde vervaltermijn vangt aan op de dag volgend op de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgend op de dag waarop de afnemer met de schade bekend is geworden.

Artikel 21 Toepasselijk recht
21.1 Op alle aanbiedingen van de onderneming en op elke overeenkomst tussen de onderneming en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22
Alle geschillen tussen de onderneming en de afnemer zullen bij uitsluiting van enig ander (scheids)gerecht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar. De onderneming blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor volgens de wet of het toepasselijke internationale recht bevoegde rechter.

Artikel 23
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de volgende afwijkingen toegestaan:
Bigbags:
Afmetingen
Lengte +/- 3%
Breedte +/- 3%
Hoogte +/- 5%
Gewicht +/- 10%
Eenheid van levering per formaat +/- 5%
Bij striktere kwantumeisen wordt de prijs met 10% verhoogd..

Artikel 24 Contact
24.1 Bij het opnemen van contact zullen wij binnen 2-3 werkdagen reageren.
24.2 Een vergoeding/nieuw product zal binnen 10 dagen na ontvangst plaatsvinden.
24.3 U kunt contact opnemen via onze contact pagina. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17.00 uur:

Adres:
De Veken 229,
1716 KJ Opmeer,
Nederland

E-mail: info@bigbags-shop.com

Tel. +31 (0)226 – 332933

Fax. +31 (0)226 – 332930